Gebruiksvoorwaarden - Property Pass

Gebruiksvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: [10 maart 2021]

Inleiding

Property Pass is een product van de Nederlandse besloten vennootschap Axiom RE B.V., gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80177131 (“Axiom“, “wij” of “ons“). Property Pass is een webbased applicatie waarmee gebruikers vastgoeddata (waaronder, maar niet beperkt tot, huurinformatie) kunnen uploaden, importeren, beheren en (indien door de gebruiker gewenst) uitwisselen met derden, waaronder banken (hierna: de “Dienst”).

Heeft u bij het gebruik van onze diensten of na het lezen van deze voorwaarden vragen, neem dan gerust contact met ons op via email. Axiom RE B.V. is te bereiken op het volgende e-mailadres: support@propertypass.com.

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden“) vormen een bindende overeenkomst tussen u, als persoon en/of ten behoeve van een rechtspersoon (“u“) en Axiom, omtrent de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst. Indien u de Dienst ten behoeve van een rechtspersoon gebruikt, garandeert u dat u bevoegd bent deze overeenkomst namens de betreffende rechtspersoon aan te gaan.

Toepassing van de Gebruiksvoorwaarden

U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden bindend zijn voor u en bevestigt dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen. Wij kunnen van tijd tot tijd aanvullende voorwaarden of documenten op de Dienst plaatsen, waarnaar wordt verwezen en die onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden vormen. Deze voorwaarden zijn onverlet eventuele andere rechtsgeldige afspraken tussen u en Axiom.

Privacybeleid

Wij hechten belang aan privacy en gegevensbeveiliging. Axiom handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt ons Privacybeleid raadplegen op www.propertypass.com. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan ons Privacybeleid, dat wordt geacht te zijn opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.
U garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens die u op de Dienst invoert. U vrijwaart Axiom en stelt Axiom schadeloos voor alle vorderingen wegens inbreuk op de (persoons)gegevens die verband houden met uw gebruik van de Dienst.

Gebruikersrechten, gebruik van de Dienst en Gebruikersgegevens

De Dienst is een software-as-a-service dienst. Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over het recht op gebruik van de Dienst. Axiom verleent u hierbij het niet-exclusief, herroepbaar recht om de Dienst in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Rechten op de broncodes en de broncodes zelf worden niet verstrekt.

U dient de Dienst verantwoord te gebruiken. Gebruik van de Dienst waardoor schade aan de systemen van Axiom en/of derden kan ontstaan en/of onderbreking in het gebruik kan optreden, is verboden. Het is tevens niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor activiteiten die illegaal en/of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden zijn.

De Dienst stelt u in staat bepaalde informatie, gegevens en andere content (handmatig of geautomatiseerd) te creëren, aan te leveren, op te slaan, te verzamelen, te versturen, weer te geven, uit te wisselen, te publiceren, te verspreiden en te delen (uw “Gebruikersgegevens“).

U behoudt de volledige eigendom van al uw Gebruikersgegevens en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten met betrekking tot uw Gebruikersgegevens. Voor zover vereist, verleent u ons hierbij een royaltyvrije licentie om de Gebruikersgegevens te gebruiken om de Dienst uit te voeren (inclusief het beheer van de prestaties van de Dienst en het verbeteren, ontwikkelen en uitbreiden van de Dienst) voor de duur dat u gebruikt maakt van de Dienst. Axiom zal de Gebruikersgegevens uitdrukkelijk niet verwerken om nieuwe diensten te ontwikkelen die geen onderdeel uitmaken van de Dienst. U kunt uw Gebruikersgegevens te allen tijde via de Dienst aanpassen en verwijderen.

Wij delen uw Gebruikersgegevens niet met derden, tenzij en voor zover dit: (a) op uw verzoek of aanwijzing geschiedt, (b) ingevolge ons Privacybeleid geschiedt en/of (c) vereist is voor de uitvoering van de Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de Gebruikersgegevens. Door Gebruikersgegevens naar ons te uploaden of te verzenden, verklaart en garandeert u dat: (i) u gerechtigd bent om dergelijke Gebruikersgegevens naar ons te uploaden/te versturen, (ii) de bekendmaking van uw Gebruikersgegevens niet in strijd met geldende wet- of regelgeving (in enige relevante jurisdictie) is en (iii) de bekendmaking van de Gebruikersgegevens aan ons geen schending van een geheimhoudingsverklaring of andere overeenkomst oplevert en het gebruik van de Gebruikersgegevens op de Dienst evenmin tot een dergelijke schending kan leiden.

Voor zover de Dienst u in staat stelt uw Gebruikersgegevens met een natuurlijk of rechtspersoon te delen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u ten aanzien van dergelijke Gebruikersgegevens verantwoordelijk bent jegens dergelijke natuurlijke en/of rechtspersonen, en dat wij geen verklaringen of garanties aan dergelijke natuurlijke of rechtspersonen geven ten aanzien de Gebruikersgegevens. U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen en te vrijwaren ten aanzien van eventuele verliezen, schades, vorderingen en/of eisen op enigerlei grond van een natuurlijke of rechtspersoon met betrekking tot uw Gebruikersgegevens.

Wij maken regelmatig een reservekopie van de gegevens; niettemin bent alleen u verantwoordelijk voor het behouden van uw Gebruikersgegevens.

Registratie en (persoonlijk) gebruik

U dient zich mogelijk op de Dienst te registreren. Het gebruik van de Dienst is persoonlijk. De Dienst is bedoeld voor gebruikers die tenminste 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen de Dienst niet gebruiken en zich er niet voor registreren. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord en andere inloggegevens geheim te zullen houden en zorgvuldig met deze informatie te zullen omgaan en bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account en wachtwoord. U dient Axiom per e-mail te informeren in geval van verlies, diefstal en/of ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens in een andere vorm, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. U mag de Dienst uitsluitend bezoeken en gebruiken voor het doel waarvoor wij de Dienst beschikbaar stellen.

U gaat ermee akkoord om niet systematisch gegevens of andere content van de Dienst te halen – met uitzondering van uw eigen Gebruikersgegevens – om, direct of indirect, zonder onze schriftelijke toestemming een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen en/of geautomatiseerd, bijvoorbeeld door scripts, gebruik van het systeem te maken om opmerkingen of berichten te verzenden, of data mining, robots, spiders, screen scraping of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen of -methoden te gebruiken. U gaat er tevens mee akkoord geen op veiligheid gerichte functies van de Dienst te zullen omzeilen, uit te schakelen of anderszins te zullen verstoren en/of te trachten maatregelen van de Dienst te omzeilen die zijn bedoeld om de toegang tot de Dienst, of een deel van de Dienst, te voorkomen of te beperken.

Gebruik in strijd met deze gebruiksvoorwaarden

Onverminderd onze overige rechten kan elk gebruik van de Dienst dat (naar ons oordeel, krachtens de wet of een gerechtelijk vonnis) in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden is (of indien een derde ons van het vermoeden daarvan informeert) aanleiding geven tot onder andere beëindiging of opschorting van uw account en/of uw recht de Dienst te gebruiken, zonder dat u enig recht op schadevergoeding heeft. Gedurende de periode waarin op grond van deze bepalingen door en/of namens Axiom maatregelen worden genomen, blijven de betalingsverplichtingen van kracht. Benevens ons recht uw account te beëindigen of op te schorten, behouden wij ons het recht voor passende juridische maatregelen te nemen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de Dienst ons eigendom en zijn alle broncodes, databases, functionaliteiten, software, websitemodellen, audio, video, tekst, foto’s en graphics op de Dienst eigendom van of worden zij beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven en zijn zij beschermd door auteursrecht, merkenrecht en internationale verdragen. Behoudens als uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden is vermeld, is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons enig onderdeel van de Dienst te kopiëren, verveelvoudigen, samen te voegen, her uit te geven, te uploaden, te plaatsen, publiekelijk weer te geven, te coderen, te vertalen, te verzenden, te verspreiden, te verkopen, in licentie te geven of anderszins voor enigerlei commercieel doel te exploiteren. Reverse engineering of decompilatie van de Dienst is verboden, tenzij dit onder dwingend recht uitdrukkelijk is toegestaan. Het is verboden om de Dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axiom op enigerlei wijze al of niet via derden te kopiëren, te dupliceren of te aan te passen.

Onderhoud en beschikbaarheid

Axiom zal naar beste vermogen en voor zover Axiom dit kan beïnvloeden streven naar beschikbaarheid van de Dienst, het is echter mogelijk dat de Dienst van tijd tot tijd niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Onderhoud zal zo veel als mogelijk vooraf worden aangekondigd, maar het is ook mogelijk dat er in bepaalde gevallen onderhoud moet plaatsvinden zonder dat voorafgaande aankondiging mogelijk is. Ondanks de inspanningen van Axiom om voor een goed werkende Dienst te zorgen, kan Axiom niet garanderen dat de Dienst zonder onderbrekingen of fouten zal functioneren, geschikt is voor enig door u beoogd gebruik en/of zal leiden tot het door u gewenste resultaat.

Axiom zal redelijke inspanningen verrichten om gebreken in de Dienst binnen een redelijke termijn te herstellen. Axiom kan het herstellen van fouten en/of storingen echter uitstellen totdat een nieuwe versie van de Dienst in gebruik wordt genomen.

Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

Axiom is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Axiom zal u voorafgaand aan inwerkingtreding van eventuele wijzigingen hierover informeren (per e-mail dan wel via de Dienst). De meest actuele versie zal op de Dienst gepubliceerd zijn.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

De Dienst wordt voor uw eigen risico en uitsluitend als zodanig en voor zover beschikbaar (“as-is where-is and as-available”) aan u ter beschikking gesteld. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geven wij geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties omtrent de Dienst, content en/of enige daaraan en/of aan onze servers of technische infrastructuur gekoppelde websites of diensten en wijzen wij voor zover wettelijk toegestaan elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze garanties af. Wij behouden ons het recht voor de Dienst te allen tijde om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij op generlei wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak in geval u de Dienst gedurende een eventuele storing of onderbreking van de Dienst niet kunt bezoeken of gebruiken.

Onverminderd het bovenstaande zijn wij, onze directeuren, werknemers of andere gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van winstderving, omzetderving, verlies van kansen en/of verlies, verminking of vernietiging van gegevens (met inbegrip van Gebruikersgegevens) of documenten. Onverminderd enige andersluidende bepaling is onze aansprakelijkheid jegens u (op enigerlei grond en ongeacht de aard van de vordering) beperkt tot directe schade als gevolg van opzet of fraude onzerzijds, met dien verstande dat onze aansprakelijkheid steeds beperkt zal zijn tot het bedrag van de vergoeding die u in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de relevante gebeurtenis waarop uw vordering is gebaseerd heeft betaald en nimmer meer dan EUR 1.000, – zal bedragen. Een vordering tot schadevergoeding vervalt indien wij hiervan niet schriftelijk op de hoogte zijn gesteld binnen 6 maanden nadat u kennisneemt van de desbetreffende schade. De aansprakelijkheid van Axiom ontstaat slechts indien u Axiom onverwijld en deugdelijk schriftelijk op de hoogte stelt van het gebrek, waarbij u een redelijke termijn voor herstel van het gebrek voorstelt, en Axiom vervolgens toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van voornoemde verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Axiom in staat is adequaat te reageren.

Diversen

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, geldt dit niet als verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen te allen tijde onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan anderen overdragen. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht deelbaar te zijn ten opzichte van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
De gebruiksrechten die in deze Gebruiksvoorwaarden aan u worden verleend, kunnen slechts met voorafgaande toestemming van Axiom worden overgedragen of toegewezen aan derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing, waarbij de toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Axiom en u gaan er beide mee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbank te Utrecht.

Vragen en feedback

Om een klacht met betrekking tot de Dienst op te lossen of nadere informatie met betrekking tot het gebruik van de Dienst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via support@propertypass.com.